X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

یادداشت های من

سه‌شنبه 27 خرداد 1393

خلقت زن

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

ﺍﺯ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻠﻖ ﺯﻥ ﺑﻮﺩ، ﺷﺶ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
ﻓﺮﺷﺘﻪﺍﯼ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ" : ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟"
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: "ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩﺍﯼ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﺗﻠﺦ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮑﺮ ﻭ ﻏﺬﺍﯼ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ . ﺩﺍﻣﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺟﺎ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮﺩ . ﺑﻮﺳﻪﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ، ﺍﺯ ﺯﺍﻧﻮﯼ ﺧﺮﺍﺷﯿﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻨﺪ".
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ . " ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ".
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮔﻔﺖ : "ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ !! ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﮐﺎﺭ ﺧﻠﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﺳﺖ، ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﻢ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ، ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻨﺪ، ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺮﺹ ﻧﺎﻥ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺩﻭﺵ ﺑﮕﯿﺮﺩ". ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺩﺳﺖ ﺯﺩ.
"ﺍﻣﺎ ﺍﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺮﻡ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ". "ﺑﻠﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﻫﻢ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩﺍﻡ. ﺗﺼﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ ". ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ : "ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟"
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : " ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮﻩ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ ". ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺯﻥ ﺩﺳﺖ ﺯﺩ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ : " ﺍﺷﮏ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟"
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮔﻔﺖ : " ﺍﺷﮏ ﻭﺳﯿﻠﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ، ﺍﻧﺪﻭﻩ، ﺩﺭﺩ، ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﺳﻮﮒ ﻭ ﻏﺮﻭﺭﺵ ".
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪ : "ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﺪ، ﭼﻮﻥ ﺯﻥﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺣﯿﺮﺕ ﺍﻧﮕﯿﺰﻧﺪ". ﺯﻥﻫﺎ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ. ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﺷﺎﺩﯼ، ﻋﺸﻖ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮﺍﮐﻨﻨﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺭﺍﻧﻨﺪ، ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ، ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ، ﻣﯽﺩﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻗﻠﺐ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﺯﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﻟﺘﯿﺎﻡ ﺑﺨﺸﺪ. ﮐﺎﺭ ﺯﻥﻫﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﺳﺖ،
ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﯽﺁﻭﺭﻧﺪ
. ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻧﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ﺯﻥﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮔﻔﺖ " : ﺍﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﺩﺍﺭﺩ
"! ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ " : ﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ؟"
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮔﻔﺖ : "ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ

این مطلب رو جایی خوندم خیلی خوشم اومد

نظرات (10)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
یکشنبه 1 تیر 1393 ساعت 18:01
+ diyana
salam be manam sa bezanid rasti ramze axetono mishe bem bedid ?????manam ramzamo beheton midam
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام بهتون سر می زنم متاسفم رمز فقط برای فامیل هست
یکشنبه 1 تیر 1393 ساعت 17:15
+ آزاده
عزیزم خیلی زیبا بود خیلی !!!
واقعا ما زن ها چقدر مقاوم هستیم چقدر تحمل و صبرمون زیاده چقدر قدرت بخشش در ما وجود داره و آخر چه زیبا تمومش کرد : قدر خودش رو نمی دونه ...
راست می گه .
امتیاز: 0 0
پاسخ:
واقعا همینطوره
یکشنبه 1 تیر 1393 ساعت 11:40
+ مامان پرنیان
متن جالب بود.تلنگری بود برای خانمهایی که قدر و منزلت خودشون و نمیدونن
امتیاز: 0 0
پاسخ:
همینطور هست
یکشنبه 1 تیر 1393 ساعت 09:41
+ مامان
سلام وب جدید مبارک
ممنون از اعتمادت
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام عزیزم خواهش می کنم
شنبه 31 خرداد 1393 ساعت 12:46
+ فاطمه
سلام اعظم جونم خوبی خانومی عکس ناز خودت وبچه های گلت رو دیدم فقط میتونم بگم خیلی ماهید
نوشتت خیلی عالی بود واقعا خلقت زن حتی میتونه بالاتر از این باشه ممنون عزیزم
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام عزیزم ممنون خانمی
پنج‌شنبه 29 خرداد 1393 ساعت 22:45
+ آنا
لایک
امتیاز: 0 0
پاسخ:
چهارشنبه 28 خرداد 1393 ساعت 22:17
+ مامان ایلیا
بسیار زیبا بود
امتیاز: 1 0
پاسخ:
ممنون عزیزم این عکس چقدر یامزه هست
عاشق خنده های بچه ها هستم
چهارشنبه 28 خرداد 1393 ساعت 22:17
+ مامان ایلیا
بسیار زیبا بود
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنون عزیزم
سه‌شنبه 27 خرداد 1393 ساعت 18:48
+ یاس
جالب بود ، خوشم اومد . متاسفم که این روزا مرد شدن برای بعضی زن ها شده هدف !روز و شب میدون تا مثل مردا بشن غافل از اینکه با این کار خودشون رو هم از دست میدن !
امتیاز: 0 0
پاسخ:
همینطوره عزیزم زن کم نیست اما نمیدونم چرا بعضی ها
خودشون رو کم می بینن
سه‌شنبه 27 خرداد 1393 ساعت 13:23
+ دلارام مهربون
من که قدر خودمو میدونم اعظم جون

ولی خب خیلی جاها هم حق زنا خورده شده... بیشتر وقتا ما رو یه پله پایین تر از اقایون قرار میدن و همین منو عصبی می کنه...
امتیاز: 0 0
پاسخ:
به گمان خودشون یه پله می برن پایین غافل که زن ها بالاترن
یه حا خوندم مردها به زن ها حکومت می کنن وزن ها به قلب
مردها حکومت می کنن پس برد با زن هاست